תקנון אתר – פורטל השרון נט– השרון נט

 1. אתר “hasharonet” להלן – “השרון נט” או “האתר”) מנוהל ומופעל על ידי השרון נט “31786825”) (להלן – “הנהלת האתר”). השימוש באתר על כל תכניו והשירותים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאים המופיעים להלן. כמו-כן, יתכן ובאתר קיימים תכנים ושירותים נוספים אשר השימוש בהם כפוף להסכם מקוון נוסף אשר יתווסף לתנאי השימוש המופיעים בהסכם זה. המבקש לעשות כל שימוש אחר שלא הוגדר במפורש כמותר בהסכם זה חייב לקבל אישור לכך בכתב מהנהלת האתר.
 2. התנאים המופעים בהסכם זה מתייחסים לשימוש באתר השרון נט ובתכנים המופיעים בו בין באמצעות מחשב מכל סוג שהוא ובין באמצעות כל מכשיר תקשורת אחר (ובין היתר אך לא רק, טלפון סלולארי, מחשבי כף יד, טאלבטים וכו’), בין באמצעות גלישה ברשת האינטרנט ו/או באמצעות כל דרך התקשרות.
 3. יובהר, כי המונח “תוכן” ו/או “תכנים” כמשמעם בהסכם זה כולל בתוכו כל תוכן מילולי, חזותי, אור-קולי, קולי או כל שילוב בין הנ”ל, עיצוב, עיבוד, עריכה, הפצה, ולרבות כל תמונה, צילום, איור, הנפשה דמות, סרטון, קובץ קולי, קובץ תוכנה, קוד מחשב, מאגר נתונים, צלמית וכמובן כל מידע אשר נמצא באתר ונערך לשם עשיית שימוש באתר זה.
 4. התנאים המופיעים בהסכם זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מתייחסים לשני המינים.
 5. השימוש באתר השרון נט הינו לשימוש פרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש אחר מלבד שימוש פרטי בתכנים המופיעים באתר.
 6. אין להעתיק, לשכפל, או להרשות לאחרים לעשות כן בתכנים המופיעים באתר השרון נט לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרונים ו/או אחרים, לכל מטרה, מסחרית או שאינה מסחרית ובלבד שאינה לשימוש פרטי.
 7. כל שימוש ביישומי מחשב מסוג BOT, ROBOTS, CRAWLERS וכדומה באתר השרון נט לשם חיפוש, סריקה, תיעוד, העתקה ואחזור או שחזור הינו אסור בהחלט. כמו-כן, אין ליצור כל לקט ו/או אוסף ו/או מאגר מתוך הנתונים והמידע הנמצאים באתר. העושה כן צפוי לעמוד בפני ערכאות משפטיות מתאימות.
 8. אין לבצע כל קישור עמוק לא בתוך מסגרת (Frame) ולא בשום אמצעי אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת לכך בכתב מהנהלת האתר.
 9. אין לקשר ל-השרון נט לכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 10. הנהלת האתר תהיה רשאית להורות למבצע קישור כאמור בסעיפים 8-9 לבטלו והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמבצע הקישור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר ו/או השרון נט לעניין זה.
 11. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה ו/או בהסכמים המקוונים האחרים הנמצאים באתר השרון נט.
 12. יובהר כי אתר השרון נט ו/או הנהלת האתר לא ישאו בכל אחריות לנזק אשר עלול להיגרם ו/או אשר ייגרם בפועל כתוצאה מקישור המנוגד להוראות תקנון זה ו/או מפרסום או הצגה של תכנים בדרך האסורה לפי הוראות תקנון זה. המפרסם פרסום אסור ו/או קישור אסור לפי הוראות תקנון זה צפוי להיתבע בתביעת שיפוי לטובת הנהלת האתר.
 13. בפני משתמשי האתר קיימת האפשרות להעלות תכנים מסוגים שונים במקומות המיועדים לכך כגון, קבוצות דיון, צ’אטים, תגובות ושירותים אחרים. אין במסירת תכנים אלו לפרסום מצד הגולשים בשום צורה ואופן התחייבות של אתר השרון נט לפרסם את התכנים הללו. פרסום התכנים יתבצע במסגרת שיקולי האתר ולאתר יהיה שיקול דעת בלעדי אילו תכנים לפרסם ואילו לא ולגולשי האתר ו/או לכל גורם אחר לא תהיה כל תביעה ודרישה בעניים זה מהאתר ו/או הנהלת האתר.
 14. הנהלת האתר והאתר מבקשים לעודד דיון פורה תוך שמירה על עקרון חופש הביטוי. ואולם, על מנת למנוע אפשרות של פגיעה ברגשות הציבור ו/או פגיעה פרטנית באדם ו/או גוף כזה או אחר שומרת לעצמה הנהלת האתר לבצע בדיקה של התכנים המועלים על ידי הגולשים טרם פרסומם ומכאן גם שומרת הנהלת האתר לעצמה את הזכות שלא לפרסם דבר זה או אחר במידה והוא יראה על ידי הנהלת האתר כפוגעני. בדיקות מסוג זה יתקיימו על מנת למנוע פרסום של דברי תועבה, דברי נאצה, גזענות, איומים מכל סוג שהוא וכל תוכן שהינו מנוגד לחוק.
 15. יובהר מעבר לכל ספק כי הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים אלו וכי האחריות הבלעדית לתכנים רובצת לפתחם של אלו אשר העלו אותם לאתר. אין לראות בתכנים אלו כהבעת דעה מצד הנהלת האתר ואין בפרסום התכנים כאמור משום הבטחת אמינותם, תקפותם, דיוקם או חוקיותם.
 16. על כל גולש השולח תוכן לפרסום חלה האחריות המלאה לכל תוצאה אשר תהיה מעצם הפרסום. על הגולש להקפיד כי התכנים יעמדו בדרישות החוק.
 17. הנהלת האתר רשאית שלא לפרסם ואם פורסם למחוק לאלתר כל תוכן שיימצא כי מפר את התנאים המופיעים בתקנון האתר ו/או הפוגע או עלול לפגוע במי מבין השירותים המוצעים על ידי האתר, במשתמשי האתר ו/או בהנהלת האתר. במקרה כזה הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממפרסם התוכן את האפשרות לפרסם תכנים נוספים בעתיד.
 18. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך את התכנים הנמסרים לפרסום ובכלל זה את האפשרות לקצרם. סעיף זה יהיה כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
 19. אין לראות בתכנים המתפרסמים באתר משום ייעוץ מקצועי. הנהלת האתר מתריעה בפני ציבור הגולשים כי הסתמכות על התכנים המופיעים באתר אינה יכולה לשמש תחליף לייעוץ מקצועי כנדרש במקרים מסוימים כגון ייעוץ משפטי, ייעוץ רפואי ו/או כל ייעוץ מקצועי אחר אשר הדעת נותנת כי איש מקצוע מוסמך יחווה דעה בעניינו.
 20. חלק מין השירותים אותם מציע אתר השרון נט טעונים רישום מוקדם. תוכל ליהנות משירותים אלו לאחר השלמת תהליך ההרשמה ולאחר מתן הסכמתך לתנאי ההסכם המקוון המתלווה להליך ההרשמה לשירות.
 21. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי מנוי בעבור השימוש בחלק מין השירותים המוצעים באתר. הוראות מדויקות באשר לדמי המנוי יימצאו בהסכם המקוון אותו תצטרך לאשר בעת ההרשמה לשירות הספציפי המבוקש.
 22. במהלך ההרשמה לשירותי האתר תתבקש למסור את פרטיך האישיים וכמו כן לקבוע עבורך שם משתמש וסיסמא אשר ישמשו אותך בכל כניסה לאתר ו/או לשירות. הנך נדרש למסור אך ורק את פרטיך הנכונים והאמיתיים ובאמצעות מילוי טופס ההרשמה הינך מאשר את נכונות פרטיך. מסירת פרטים שגויים תגרום לכך כי יאסר עליך לעשות שימוש באתר ובמו-כן הינה בלתי חוקית במדינת ישראל. בכל מקרה של שינוי בפרטים אותם מסרת בעת הרשמתך לאתר עליך לעדכנם באמצעות שירות עדכון הפרטים הקיים באתר.
 23. הן הנהלת האתר והן האתר מתחייבים לשמור את פרטיך האישיים אותם מסרת בעת ההרשמה לאתר בסודיות ולא להעבירם לכל גורם אחר ללא אישור מפורש מעת הגולש.
 24. הנהלת האתר תהיה רשאית למנוע ממך את השימוש בשירותי האתר בכלל ו/או בכל שירות אחר בפרט על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו-כן, רשאית הנהלת האתר לבטל הרשמתך ולמנוע ממך מלהמשיך ולעשות שימוש באתר ו/או במי מבין שירותיו בכל אחד מן המקרים הבאים- מסירת פרטים שגויים לאתר במתכוון, ביצוע של מעשה ו/או מחדל מתוך כוונה לפגוע בהנהלת האתר ו/או באתר ו/או בצדדים שלישיים, ביצוע או ניסיון לביצוע מעשה בלתי חוקי לפי דיני מדינת ישראל בשירותי האתר, הפרת תנאי הסכם זה ו/או כל תנאי אחר מבין תנאי שירותי האתר, היעדר כניסה לאתר ו/או לשירותי האתר במשך תקופה העולה על 6 חודשים ללא כל צורך בהודעה מוקדמת, עשיית מעשה שיש בו כדי למנוע מאחרים להצטרף לשירות ו/או להמשיך ליהנות מהשירות של האתר, מסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, חסימת אמצעי התשלום במידה שנמסר כזה לאתר, חוב כספי להנהלת האתר שלא נפרע חרף מתן התראה מוקדמת בגין חוב זה.
 25. קישורים ב-השרון נט:

א. ייתכן כי במהלך ביקורך באתר “השרון נט” תיתקל בקישורים שונים לעמודים אחרים מחוץ לאתר “השרון נט” ברשת האינטרנט. קישורים אלו יפנו אותך למקומות אשר אינם באחריותם של האתר ו/או הנהלת האתר ועל כן הינך לוחץ עליהם על דעת עצמך בלבד ועל אחריותך המלאה. הנהלת האתר והאתר אינם ממליצים בשום מקרה ללחוץ על קישור שאינך מכיר את מפרסמו ו/או שאינך בוטח בו במאת האחוזים.

ב. העובדה כי קישורים אלו נמצאים באתר אינה מעידה על הסכמתם של הנהלת האתר ו/או האתר עם האמור בעמודים אליהם מפנים קישורים אלו ואינה מהווה הכשר לאמינותם, חוקיותם, אמינותם ועדכניותם של עמודים אלו.

ג. אפשר כי תמצא עצמך נפגע מן התוכן אליו תיחשף בעמודים אלו או תמצא אותם פוגעניים, לא מוסריים מנוגדים לדעותיך וכיוצא באלה. הנהלת האתר אינה אחראית בכל מקרה לתכנים אלו ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם או שעלולה להיגרם מהשימוש בקישורים אלו על כל המשתמע מכך.

ד. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר קישורים שהועלו לאתר מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו-כן האתר והנהלת האתר שומרים לעצמם את הזכות של להתיר העלאת קישורים חדשים והכל כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. מדיניות פרטיות:

הן הנהלת האתר והן האתר מכבדים את פרטיות משתמשי וגולשי האתר. מדיניות הפרטיות של האתר הינה כמפורט להלן:

א. הנתונים שיימסרו על ידי גולשי האתר יישמרו במאגר המידע של האתר ולא יימסרו לאף גורם צד שלישי ללא אישורו המפורש של הגולש.

ב. לגולש תמיד תהיה שמורה האפשרות להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים במסגרת שיתופי הפעולה שייווצרו מתוך השימוש באתר “השרון נט”. במקרה כזה האתר ו/או הנהלת האתר לא יימנעו את העברת הפרטים בין הצדדים השונים.

ג. אתרי האינטרנט השונים משתמשים ב”עוגיות (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. היה והינך בוחר שלא לאפשר שימוש ב”עוגיות” ביכולתך להימנע מכך באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הינך עושה שימוש. יובהר כי הימנעות מלאפשר לאתר לעשות שימוש ב”עוגיות” אלו עלול להביא לכך כי תימנע גישתך לחלקים מסוימים באינטרנט בכלל ובאתר “השרון נט” בפרט.

ד. הנהלת האתר מתחייבת לקיים את הוראותיו של חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, ולאפשר לכל אדם לעיין במידע עליו הנמצא במאגר המידע שברשותה. מקום בו נמצא כי המידע אינו מדויק ו/או אינו נכון תתקן הנהלת האתר את הפרטים בהתאם למידע שיימסר לה על ידי אותו אדם ו/או בא-כוחו.

ה. הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את התנאים המופיעים לעיל. היה ותשתנה מדיניות שמירת הפרטיות כפי שהובאה לעיל תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

 1. תכנים מסחריים:

א. באתר יתפרסמו מעת לעת תכנים פרסומיים שונים כגון פרסומות, באנרים, ומודעות הנמסרים לאתר על ידי מפרסמים שונים ו/או משתמשי האתר אשר יציעו שירותים שונים ו/או מוצרים.

ב. תכני הפרסום יופיעו אך ורק במקומות המיועדים לשטחי פרסום באתר ורק לאחר אישור מפורש מהנהלת האתר ו/או הנהלת האתר הכל לפי העניין. אין להעלות מודעות פרסום מכל סוג ומין שהוא שלא במקומות המיועדים לכך ובכלל זה בפורום האתר.

ג. יובהר כי האתר ו/או הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לתוכן מודעות הפרסום המפורסמות באתר ואחריות בגין פרסומים אלו הינה של המפרסמים ושלהם בלבד. כמו כן, אין לראות בעצם פרסום התכנים ו/או המודעות כהמלצה או הצעה לרכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים בדברי הפרסום.

ד. העסקאות ו/או הקשרים העיסקיים ו/או ההסכמים שייווצרו בעקבות הפרסומים השונים באתר השרון נט יעשו באופן ישיר בין המפרסם לבין הגולש. להנהלת האתר אין כל עניין בעסקאות אלו וממילא היא איננה צד להם ומכאן, כי לא תישא בכל אחריות לעסקאות אלו ולשירותים ו/או מוצרים הקשורים אליהן.

 1. קניין רוחני:

א. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר השרון נט, בתכנים המופיעים בו, בעיצוב הגראפי ממשק המשתמש ובכלל בכל תוכן אשר הינו יצירה לפי הגדרתו של חוק זכות יוצרים, התשס”ח-2007 אך למעט התוכן הפרסומי המופיע באתר והתוכן המועלה על ידי הגולשים הינו בבעלות הנהלת האתר ו/או בבעלות צד שלישי אשר נתן הרשאתו להנהלת האתר להשתמש בו. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה מפורשת בכתב מהנהלת האתר.

ב. מקום שניתנה הסכמה מפורשת כאמור לעשות שימוש בתוכן זה או אחר מתוך האתר חל איסור מוחלט לבצע כל שינוי ו/או כל התאמה ו/או הסרה של כל פרט המופיע על גבי היצירה ו/או בתוכה.

ג. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

ד. התכנים המועלים לאתר על ידי הגולשים הינם בבעלותם של הגולשים. בעצם העלאת תכנים אלו לאתר הינך מאשר כי הינך בעל זכויות היוצרים בתוכן המועלה וכי הינך רשאי למוסרם לפרסום ו/או במידה ואינך הבעלים של תכנים אלו הרי שהינך מצהיר בעצם העלאתם כי הינך בעל הרשאה מתאימה כדין מבעלי התוכן להתיר להנהלת האתר ו/או לאתר זכויות שימוש בתכנים אלו שהינם רישיון-חינם בלתי מוגבל בזמן לעשות שימוש בתכנים אלו באמצעות האתר ו/או הנהלת האתר, הכל לפי העניין.

ה. יובהר כי העלאת תכנים המפרים זכויות יוצרים כאמור על ידי הגולשים עלולה להביא לכך כי גולש המעלה תוכן שהינו מפר חושף עצמו לסיכון שבהגשת תביעה כנגדו בגין הפרת זכויות יוצרים. הנהלת האתר ו/או האתר, הכל לפי העניין, תפעל לשיפויה המלא מעם הגולש בגין כל תביעה ו/או עלות אליה ידרשו במקרה של העלאת תוכן מפר כאמור.

 1. זכאות לשימוש באתר:

א. כל תושב מדינת ישראל שמלאו לו 18 ומעלה ויש לו חשבון בנק פעיל בישראל.

ב. לכל מי שברשותו תיבת דואר אלקטרוני תקפה ואשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה בטופס ההרשמה לאתר, לרבות כתובת, תעודת זהות וטלפון.

ג. לכל מי, ללא הבדל מגדר, המוגדר כלקוח פרטי ולא עסקי ומעוניין לרכוש מוצר מהאתר לשימוש ולא על מנת למכור מחדש את אותו מוצר.

 1. סוגי תשלום:

א. ניתן לשלם בכרטיס אשראי תקף שניתן להסדיר על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כחוק. תידרש להזין את מספר כרטיסך ופרטים במקום המיועד לכך. אנו מקבלים את רוב כרטיסי האשראי הגדולים, כולל ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס ודיינרס קלאב.

ב. בנוסף לתשלום באמצעות כרטיס אשראי מקוון, אנו מציעים מספר אמצעי תשלום נוספים שיתאימו לצרכיך. אפשרות אחת כזו היא לשלם באמצעות מערכת PAY PAL, שהיא פלטפורמת תשלום מקוונת פופולרית ומאובטחת המשמשת מיליוני אנשים ברחבי העולם. אם כבר יש לך חשבון PAY PAL, אתה יכול פשוט להיכנס ולבצע את התשלום שלך במהירות ובקלות. אם אין לך חשבון PAY PAL, תוכל להירשם לחשבון בחינם ולהתחיל להשתמש בו מיד.

ג. אפשרות נוספת היא לשלם בהעברה בנקאית. זוהי אפשרות מצוינת אם אתה מעדיף לבצע את התשלום ישירות מחשבון הבנק שלך. כדי לשלם בהעברה בנקאית, יהיה עליך לספק לנו את פרטי חשבון הבנק שלך ולהעביר את התשלום לחשבוננו. לאחר שנקבל את התשלום, נעבד את הזמנתך ונשלח לך אישור.

ד. אם אתה מעדיף להגדיר תשלומים אוטומטיים, תוכל לשלם גם באמצעות הוראת קבע. זוהי אפשרות נוחה אם ברצונך לבצע תשלומים קבועים עבור מנוי או שירות. בהוראת קבע תוכלו להגדיר תשלומים אוטומטיים שיגרעו מחשבון הבנק שלכם על בסיס קבוע, כך שלא תצטרכו לדאוג לביצוע תשלומים באופן ידני.

 1. שירותים ומוצרים:

א. מודעות באנר – צורה פופולרית של פרסום מקוון שניתן להשתמש בה כדי לקדם מגוון רחב של מוצרים ושירותים. מודעות אלו מופיעות בדרך כלל בחלק העליון או התחתון של דף אינטרנט ויכולות להיות סטטיות או מונפשות. הם משמשים לעתים קרובות לקידום מוצר, מותג או קידום מכירות ספציפיים ויכולים להיות דרך יעילה להניע תנועה לאתר.

ב. מודעות ביניים – סוג נוסף של פרסום מקוון שניתן להשתמש בו כדי לקדם מוצרים ושירותים. מודעות אלו הן מודעות במסך מלא המכסות את הממשק של אתר או אפליקציה, והן מופיעות בדרך כלל בנקודות מעבר טבעיות, כגון כאשר דף אינטרנט נטען או לאחר שמשתמש משלים פעולה. הם יכולים להיות דרך יעילה למשוך את תשומת הלב של המשתמש ולקדם מוצר או שירות ספציפיים.

ג. מודעות מקוריות – פרסום מקוון שנועד להשתלב עם שאר התוכן בדף אינטרנט. מודעות אלו תואמות את המראה, התחושה והתפקוד של פורמט המדיה בו הן מופיעות, והן יכולות להיות מאמר מקודם, תוכן ממומן או מוצר מומלץ. הם משמשים לעתים קרובות לקידום מוצרים ושירותים באופן שמרגיש טבעי ולא פולשני.

ד. מודעות וידאו – פרסום מקוון שניתן להשתמש בה כדי לקדם מגוון רחב של מוצרים ושירותים. מודעות אלו יכולות להופיע לפני, במהלך או אחרי תוכן וידאו ויכולות להיות מודעות וידאו עצמאיות או מוטמעות בתוך תוכן וידאו זורם. הם יכולים להיות דרך יעילה למשוך את תשומת הלב של המשתמש ולקדם מוצר או שירות ספציפיים.

ה. מודעות קופצות – פרסום מקוון שבו מודעה צצה מעל לתוכן דף האינטרנט. הם יכולים לשמש לקידום מכירות או לכידת לידים, והם יכולים להיות דרך יעילה למשוך את תשומת הלב של המשתמש ולקדם מוצר או שירות ספציפיים.

ו. מודעות לנייד – מותאמות במיוחד למכשירים ניידים ויכולות להופיע בפורמטים שונים, כולל מודעות באנר, וידאו, מודעות מקוריות או מודעות ביניים. מודעות אלו יכולות להיות דרך יעילה להגיע למשתמשים בדרכים ולקדם מוצר או שירות ספציפיים.

ז. מודעות מדיה חברתית – פרסום מקוון המופיע בפלטפורמות מדיה חברתית. מודעות אלו יכולות להיות מעוצבות כפוסטים, כתבות, באנרים או תוכן וידאו, והן יכולות להוות דרך יעילה להגיע לקהל גדול ולקדם מוצר או שירות ספציפי.

ח. מודעות פרוגרמטיות – כוללות שימוש בתוכנה לקניית פרסום דיגיטלי, בניגוד לשיטות מסורתיות הכוללות משא ומתן אנושי. זו יכולה להיות דרך יעילה למקד לקהלים ספציפיים ולקדם מוצר או שירות ספציפיים.

ט. שיווק – שיווק במדיה חברתית הכוללת המלצות והשמה של מוצרים ממשפיעים, אנשים וארגונים בעלי רמת ידע מומחית ו/או השפעה חברתית בתחומם. זו יכולה להיות דרך יעילה להגיע לקהל מסוים ולקדם מוצר או שירות ספציפיים.

י. שיווק תוכן – אסטרטגיה הכוללת יצירה ושיתוף של חומר מקוון, כגון פוסטים בבלוג, סרטונים ופוסטים ברשתות חברתיות, שאינה מקדמת ספציפית מותג אלא נועדה ליצור עניין במוצרים או בשירותיו. זו יכולה להיות דרך יעילה לבניית מודעות למותג וליצירת קשר עם לקוחות פוטנציאליים.

יא. שיווק שותפים – שיווק מבוסס ביצועים שבו אתה מתגמל שותפים עבור כל מבקר או לקוח שהובאו על ידי מאמצי השיווק של השותף עצמו. זו יכולה להיות דרך יעילה להגיע לקהל רחב יותר ולקדם מוצר או שירות ספציפיים.

יב. פרופילים עסקיים במדריך רישום עסקים – כלי חיוני לעסקים לשיפור הנראות המקוונת שלהם ולמשוך לקוחות חדשים. באמצעות רישום במדריך העסקים המקיף שלנו, חברות יכולות להגביר את האופטימיזציה למנועי חיפוש (SEO) ולספק ללקוחות פוטנציאליים פרטים קריטיים על הנהלת האתר, כגון שמם, כתובתם, פרטי התקשרות, קישור לאתר, שעות פעילות ותיאור קצר של המוצרים או השירותים שלהם. רישומים משופרים עשויים לכלול גם ביקורות של לקוחות, תמונות, סרטונים ומבצעים. זוהי דרך יעילה לעסקים להתבלט מהמתחרים ולמשוך לקוחות חדשים.

יג. יצירת דף נחיתה ואתר מיני – שירות יצירת דף הנחיתה ומיני האתרים שלנו נועד לעזור לעסקים לבסס נוכחות מקוונת חזקה במהירות. דף נחיתה הוא דף אינטרנט עצמאי שנוצר במיוחד עבור קמפיין שיווקי או פרסומי. זה המקום שבו מבקר נוחת לאחר שהוא לוחץ על קישור בדוא”ל, או מודעות מגוגל, בינג, יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר או מקומות דומים באינטרנט. בניגוד לדפי אינטרנט רגילים, שבדרך כלל יש להם מטרות רבות ומעודדים חקר, דפי נחיתה מעוצבים עם מיקוד או מטרה אחת, המכונה קריאה לפעולה (או CTA). אתר מיני, לעומת זאת, הוא גרסה פשוטה וקומפקטית של אתר אינטרנט מלא. זה מושלם לעסקים קטנים או לאנשי מקצוע בודדים שרוצים לספק מידע חיוני למבקרים שלהם בפורמט ידידותי למשתמש.

יד.Marketplace – פלטפורמת קניה ומכירה – פלטפורמת השוק שלנו היא מרכז מרכזי שבו עסקים ואנשים פרטיים יכולים לקנות ולמכור מוצרים או שירותים. תחשוב על זה כמרכז קניות וירטואלי שבו לקוחות יכולים לגלוש, להשוות ולרכוש ממגוון רחב של קטגוריות. מוכרים בפלטפורמה מקבלים את היתרון של גישה לבסיס המשתמשים הנרחב שלנו, כמו גם כלים חזקים לניהול חזית החנות שלהם ומעקב אחר מכירות. קונים יכולים להפיק תועלת מהמגוון ומהתמחור התחרותי, כמו גם מביקורות משתמשים כדי לייעד את החלטות הרכישה שלהם. הפלטפורמה שלנו כוללת מערכת תשלום מאובטחת ותהליכי יישוב סכסוכים יעילים כדי להבטיח שעסקאות יתבצעו בצורה חלקה ובטוחה.ס כסוכים יעילים כדי להבטיח שעסקאות מבוצעות בצורה חלקה ובטוחה. זוהי דרך יעילה עבור עסקים להגיע לקהל רחב יותר ולהגדיל את המכירות שלהם.

בסך הכל, חבילת השירותים שלנו נועדה לעזור לעסקים לבסס נוכחות מקוונת חזקה, לשפר את אופטימיזציית מנועי החיפוש שלהם (SEO) ולמשוך לקוחות חדשים. בין אם אתה צריך פרופיל עסקי בספרייה שלנו, דף נחיתה או מיני-אתר, או פלטפורמת שוק כדי למכור את המוצרים או השירותים שלך, יש לנו את הכלים והמומחיות שיעזרו לך להצליח באינטרנט. אם יש לך שאלות כלשהן או תרצה ללמוד עוד על השירותים שלנו, אנא אל תהסס לפנות אלינו. צוות שירות הלקוחות שלנו זמין כדי לסייע לך בכל שאלה או בעיה שיש לך.

 1. מדיניות שירותים ומחירים:

מגוון השירותים, המחירים (כולל עלויות המשלוח) ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. אנו שואפים לספק ללקוחותינו את המידע העדכני והמדויק ביותר על המוצרים והשירותים שלנו, וייתכן שנצטרך לשנות מחירים או תנאי תשלום מעת לעת כדי לשקף שינויים בשוק או שינויים בעלויות שלנו. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא הודעה מוקדמת. המשמעות היא שהמחיר שאתה רואה באתר עשוי שלא להיות זהה למחיר שאתה רואה בעת ביצוע הרכישה. למען הסר ספק, כל שינוי מחיר לא יחול רטרואקטיבית על הזמנה שבוצעה לפני השינוי. המשמעות היא שאם כבר ביצעת הזמנה לפני שינוי המחיר, לא תושפע מהשינוי.

 1. מדיניות ביטול עסקה:

לפי סעיפים 14ג-14ה לחוק הגנת הצרכן, חוק הגנת הצרכן מעניק הגנה בעסקת מכר מרחוק, ומאפשר לצרכן לבטל את העסקה בתנאים מסוימים.

סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן מאפשר לצרכן לבטל עסקה באופן חד צדדי מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת טופס גילוי, לפי המאוחר.

הצרכן רשאי לבטל עסקת מכירה מרחוק בשירות מתמשך (בין אם קבוע לתקופה מסוימת ובין אם לאו) תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת החוזה/טופס בדיקת נאותות לפי המאוחר, בין אם ובין אם לאו. הוא הוחל במהלך מתן השירות. בשירות חד פעמי הצרכן רשאי לבטל תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת החוזה/טופס בדיקת נאותות לפי המאוחר, ובלבד שהביטול יעשה לפחות יומיים שאינם ימים של מנוחה לפני מועד מתן השירות.

כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש. המשמעות היא שהמחיר שתראה באתר הוא המחיר הסופי שתשלמו, ואין עמלות או חיובים נסתרים.

בעת ביצוע רכישה באתר שלנו, התשלום עבור השירותים יחויב באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו הוזנו בהצעה לפני או בסמוך למשלוח המוצרים לכתובת המצוינת בהצעה. זוהי דרך מאובטחת ונוחה לבצע תשלום, והיא מבטיחה שהעסקה שלך מעובדת במהירות וביעילות.

אם על פי מדיניות הנהלת האתר ניתן לשלם את התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם. המשמעות היא שאם אינך יכול לשלם עבור המוצר או השירות במלואו בעת הרכישה, ייתכן שתוכל לבצע תשלומים לאורך זמן. זוהי אפשרות מצוינת אם אתה רוצה לפזר את עלות הרכישה שלך על פני מספר חודשים או אם אתה בתקציב מצומצם. חשוב לציין שאם תבחר לשלם בתשלומים, ייתכנו עמלות או חיובים נוספים הקשורים לתוכנית התשלומים. עמלות אלו יצוינו בבירור לפני ביצוע הרכישה, כך שתוכל לקבל החלטה מושכלת אם לשלם בתשלומים או במלואו.

 1. מדיניות אספקת מוצרים:

א. האתר זה מספק מוצרי שירות. הנהלת האתר תדאג לאספקת השירותים שהוזמנו באתר לכל מקום עליו הסכימו הצדדים בעת ביצוע ההזמנה.

ב. הזמנות בתחומי מדינת ישראל יטופלו ויסופקו לפי חוק תוך 14 ימי עסקים באמצעות שליח עד הבית בעלות דמי משלוח כמפורט באתר. יום עסקים”- ימי ראשון עד חמישי להוציא ימי שבתון של כלל המשק ערבי חג וימים בהם הבנקים

ג. עלות המשלוח עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם לאמור בעת ביצוע ההזמנה באתר

ד. האתר רשאי לקבוע סכום מינימום להזמנה באתר.

ה. בחירת הלקוח לא יהיה נוכח בביתו בעת הגעת השליח, בשעה שתאמה אתן מראש, ההזמנה תוחזר ותשלח פעם נוספת לאחר תשלום דמי משלוח נוספים על ידי הלקוח.

ו. אספקת הזמנות תתאפשר בכפוף לתנאים הבאים:

ו.1. ישנה נגישות סבירה למקום ההזמנה.

ו.2. – האתר (לרבות חברת השליחויות שלו מבצע חלוקה באותו אזור!

ו.3.- מדובר בארגון, מוסד, קיבוץ או ישוב שלא ניתן להגיע אליהם ללא אישור מיוחד ו/או שאין בהם רישום מוסדר

של החובות ואו מספרי בתים, ההזמנה תימסר לנקודת החלוקה המרכזית באותו המקום

ז. – הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ואו אי-אספקה, שיגרם בתוצאה מאירועים שאינם בשליטת הנהלת אתר.

 1. אחריות ושירות לאחר המכירה

א. הנהלת האתר תעניק תמיכה ושירות בכל הנוגע לשלל המוצרים הנמכרים באתר.

ב. האחריות תהיה תקפה רק במידה ונעשה שימוש סביר במוצר.

ג. הלקוח מתבקש לעדכן את האתר מיד בקרות אירוע נזק לשיטתו, מוקדם ככל שניתן וזאת על מנת לאפשר לאתר לבדוק.

ד. הלקוח מתבקש לשתף פעולה עם האתר להעמיד את המוצר לבחינת הנהלת אתר.

 1. ביטול עסקה בידי הנהלת האתר:

אם יתברר כי בוצעה או מתבצעת פעילות בלתי חוקית באתר ו/או אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או הייתה יכולה למנוע מכירה מסוימת. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים, לדעת האתר, את המשך המכירה. ו/או אם נפלה טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/שירות, בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות. בהזנת הנתונים מהמציע/הקונה רשאי האתר לבטל את הרכישה.

כמו כן, במידה ולא ניתן אישור מחברות האשראי, האתר רשאי לבטל את הזמנת הפעולה והרוכש לא יחויב. כמו כן, במידה וההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/מדויקים של מבצע ההזמנה ובכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון, האתר רשאי לבטל את הרכישה.

חשוב לציין כי ביטול מכירה על ידי המוכר אינו כרוך בהכרח באחריות כלשהי מצד האתר או בעליו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי או נזק כתוצאה מביטול כאמור. עם זאת, במקרה של ביטול, האתר יעשה את מירב המאמצים ליידע את הרוכש בהקדם האפשרי ולהחזיר כל תשלום ששילם הקונה בגין הרכישה שבוטלה.

 1. אחריות הנהלת האתר:

א. אתר השרון נט מטבעו וטיבו פונה לקהל בלתי מסוים של אנשים. מכיוון שכך לא ניתן להתאים את תכני האתר לכל אחד ואחת. תכנים אלו ניתנים לשימוש הגולשים במתכונת AS IS ולא ניתן כאמור לשנותם. השימוש בתכנים אלו יעשה באחריותו הבלעדית של הגולש באתר ולא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או הנהלת האתר בגין תכנים אלו.

ב. פרסום תכנים על ידי הגולש אינה בהכרח מהווה ערובה להיענות לתכנים אלו ולהנהלת האתר אין ולא תהיה כל אחריות באשר להיענות שכזו אם וכאשר תהיה כזו ובכלל זה אין הנהלת האתר אחראית לזהות הגולשים אשר יפנו אל המפרסם ו/או לכל תוצאה אשר תנבע כתוצאה מפניה זו או אחרת ו/או כתוצאה מעצם הפרסום בכלל.

ג. הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים ו/או שירותים שצדדים שלישיים מפרסמים באתר וכן אינה אחראית לאמינותם, נכונותם, חוקיותם, דיוקם ותוכנם.

ד. בכל מקרה אין לראות בתכנים המתפרסמים באתר ובכלל זה בפורומים השונים של האתר מעין ייעוץ מקצועי ותכנים אלו אינם באים לחליף או ליתר את הצורך בייעוץ מסוג זה. דברים אלו נכונים גם לתכנים המתפרסמים על ידי מנהלי הפורומים השונים בין אם הינם אנשי מקצוע ובים אם לאו. החלטה להסתמך על תכנים אלו הינה לשיקולו הבלעדי של הגולש והאחריות המלאה לכל תוצאה אשר תיגרם מהחלטה זו הינה לפתחו של הגולש בלבד.

ה. יובהר כי אין ביכולתה של הנהלת האתר להבטיח כי שירותי האתר לא יחוו מפעם לפעם שיבושים והפרעות בשל תקלות טכניות, יתקלו בטעיות ו/או הטעיות מצד המשתמשים השונים וכן כי יהיו חסינים לחלוטין מפני נזקים וקלקולים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לחומרי המחשב על ידי מי שאינו מורשה.

ט. שיפוי:

ו. המפר תנאי שימוש אלו מתחייב באמצעות הסכמתו לתנאים המופעים לעיל לשפות את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בכל מקרה של גרימת נזק, הפסד והוצאה שייגרמו להנהלת האתר כתוצאה ממעשה או מחדל או הימנעות מלעשות מעשה שהייתה חובה לעשותו על פי דין על פי הוראות התנאים שלעיל.

 1. שינויים באתר והפסקת השירות:

א. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת ומפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי את ממשק המשתמש באתר, עיצוב האתר מראהו ותכניו. כמו-כן, רשאית הנהלת האתר לבצע כל שינוי כאמור בלא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. לא תועלה כל טענה כנגד הנהלת האתר ו/או כנגד האתר בגין אי-נוחות, תקלות ושינויים שיתרחשו בגין החלטות מסוג זה.

ב. הנהלת האתר מבקשת להבהיר כי על אף כל האמור לעיל בתנאי שימוש אלו ומבלי לגרוע מאף אחד מהתנאים הנ”ל תהיה רשאית הנהלת האתר להפסיק מלקיים את האתר בכל רגע נתון מתוך שיקוליה הבלעדיים ולא תועלה כנגדה כל טענה לעניין זה. הנהלת האתר תפרסם הודעה בדבר הפסקת השירותים הניתנים באתר זמן סביר מראש וכל החומר המצוי באתר יוחזק בידי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה במשך פרק זמן שלא יעלה על 30 יום ולאחריו יימחק כל החומר בלא שמירת כל גיבוי נוסף ובלא הודעה נוספת על כך.

 1. סמכות שיפוט:

א. על השימוש באתר השרון נט יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ולא תהיה כל תחולה לדין הבינלאומי הכללי בכלל והדין הבינלאומי הקבוע בחוקי ישראל בפרט.

ב. הנהלת האתר מבקשת לשמור על הוראותיהם של חוקי מדינת ישראל ותכבד ככל האפשר את פרטיותם של גולשי ומשתמשי האתר. היה והינך סבור כי פורסם באתר תוכן פוגעני כלפיך ו/או כלפי צד שלישי הינך רשאי לפנות אל האתר ו/או הנהלת האתר ואנו נפעל לטיפול בענין נשוא הפניה בהקדם. פניות להנהלת האתר ניתן להעביר אל: [email protected]